Fashion

지금 구입해야 할 트렌드 아이템 좌표

화이트 드레스, 플로럴, 버킷 햇, 샌들까지! 올 여름 필수 아이템 좌표 리스트

BYBAZAAR2019.04.24

벚꽃이 핀 지 채 얼마 되지 않아 무더운 여름이 다가오고 있다. 갑자기 더워진 날씨에 샌들, 화이트 드레스, 탱크 톱, 플로럴 드레스, 버킷 햇 등 여름에 꼭 구입해야 할 아이템들이 가득한 트렌드 숍을 추천한다.

 

The Knit Tank

https://www.instagram.com/p/BvzdKfNnSb-/?utm_source=ig_embed

 

The Topper 

https://www.instagram.com/p/Bu_ucPtB-Tm/?utm_source=ig_embed

The Maxi Dress 

https://www.instagram.com/p/Bt7QfYhgsoj/?utm_source=ig_embed

 

The Slouchy Trouser 

https://www.instagram.com/p/BusvlXkhhjy/?utm_source=ig_embed

 

 

The Natural Shoe 

https://www.instagram.com/p/BrF3iG5l9uW/?utm_source=ig_embed

 

The New Little White Dress

https://www.instagram.com/p/BvzxJIgl7Av/?utm_source=ig_embed

The Pretty Floral 

https://www.instagram.com/p/BvgbbICHD3i/?utm_source=ig_embed